KINDEREN

Kinderen.


Wanneer u gezinsuitbreiding krijgt, verandert er veel in uw leven. Niet alleen op sociaal gebied, ook financieel. Kinderen kosten nu eenmaal geld. En als één van de partners besluit om minder te gaan werken of zelfs helemaal te stoppen, heeft dat nog meer gevolgen voor uw financiële situatie.

Ook in latere levensfases spelen geldzaken met betrekking tot kinderen een belangrijke rol. Als ze gaan studeren bijvoorbeeld. Of wanneer ze hun – eerste – huis kopen. Ook dan wilt u hen natuurlijk helpen. Dit kan door op tijd te beginnen met sparen, maar ook door te schenken.

Naast kinderbijslag kunt u in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. De hoogte hiervan hangt af van het aantal kinderen dat u heeft, hun leeftijd, het gezinsinkomen en uw eventuele vermogen. Op de website van de belastingdienst kunt u uitrekenen op hoeveel kindgebonden budget u recht heeft.

Verder bestaat er kinderopvangtoeslag, die is bedoeld als tegemoetkoming voor kosten voor kinderopvang, naschoolse en buitenschoolse opvang. Ook deze is afhankelijk van uw inkomen en het aantal kinderen dat u heeft. Tot slot is er een inkomensafhankelijke tegemoetkoming studiekosten voor kinderen tot en met zeventien jaar. De bedragen van alle regelingen kunt u vinden via de website van de belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Wat kost de studie van uw kind?

Een kind dat gaat studeren aan een HBO-instelling of een universiteit, stevig doorleert en de studie in vier jaar afrond, kost gemiddeld nog eens € 30.000. Zolang de studiefinanciering bestaat, wordt zo’n € 10.000 hiervan door de overheid betaald. maar met de invoering van het sociaal leenstelsel vervalt deze overheidsbijdrage. Ervan uitgaande dat uw 22-jarige, afgestudeerde kind direct een baan vindt, op zichzelf woont en financieel onafhankelijk is, heeft u tot dat moment ongeveer € 100.000 uitgegeven aan uw kind.

Kosten kind en financiële planning.

Net zoals al uw uitgaven, moeten u ook de kosten van uw kinderen meenemen in uw financiële planning. Bijvoorbeeld door al bij of kort na hun geboorte na te denken over een studiefonds of door maandelijks tesparen voor de uitgaven van later, bijvoorbeeld met een Zilvervlootrekening. Als gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk houd ik rekening met alle belangrijke levensmomenten, dus ook het krijgen van kinderen en hun eventuele studieplannen. Ik kan u helpen om kosten te duiden en ze goed in te passen in uw financieel plan.

Schenken:

In 2017 keert de bijzondere schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning terug. Daarnaast gaan de reguliere schenkingsvrijstellingen iets omhoog. Verder is het belangrijk om te weten dat de fiscus strengere voorwaarden stelt aan de manier waarop u een schenking moet aangeven.

In 2017 mag iedereen aan iedereen weer € 100.000 belastingvrij schenken op voorwaarde dat het geld wordt gebruikt voor de eigen woning. Het kan daarbij gaan om de aanschaf, de aflossing of de verbetering van het huis. Wel moet degene die de schenking ontvangt tussen de 18 en 40 jaar zijn om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling.

Schenken voor woning in 2017: overgangsregeling.

Voor hen die een ander – bijvoorbeeld een kind – in het verleden al een bedrag hebben geschonken ten behoeve van het eigen huis, geldt een overgangsregeling. Hoeveel u nog precies kunt schenken zonder dat de fiscus hierover schenkbelasting vordert, is een lastige rekensom. Wilt u opnieuw schenken en optimaal gebruik maken van de fiscale mogelijkheden? Neem dan eerst contact op met een gecertificeerd financieel planner.

Vrijstellingen iets hoger.

De jaarlijkse schenkingsvrijstellingen zijn in 2017 iets hoger dan in 2016. Zo kunnen ouders hun kinderen in 2017 € 5.320 schenken zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is. Bij alle andere relaties tussen schenker en begunstigde – dus ook grootouders en kleinkinderen – geldt in 2017 een schenkingsvrijstelling van € 2.129. Ouders die hun kinderen financieel willen ondersteunen bij hun dure studie mogen in 2017 maximaal € 25.526 belastingvrij schenken.

Schenken in 2017: schenking aangeven bij de fiscus.

U moet een schenking aangeven voor 1 maart van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarin u de schenking deed of kreeg. Tot en met 2016 kon u op ‘uw eigen manier’ aangifte doen, bijvoorbeeld door middel van een brief of met een document van uw notaris. Vanaf 2017 moet u aangifte doen met een speciaal formulier dat de Belastingdienst heeft ontwikkeld. U kunt dit formulier downloaden bij de Belastingdienst. Ook aangiften van softwareleveranciers die voldoen aan de belastingdienstnormen zijn toegestaan.

Schenken is plannen.

Naast het plezier dat schenken geeft, is het ook een goede tool voor financiële planning. Door over een bepaalde termijn te schenken – al dan niet op papier – kunt u een deel van uw vermogen op een fiscaal interessante manier doorgeven aan de volgende generatie. Daarmee kunt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op termijn minder erfbelasting hoeven te betalen. Meer over schenken aan uw kinderen leest u hier.

Uiteraard is het wel van belang dat u zelf voldoende vermogen houdt om uw (toekomstige) wensen in vervulling te laten gaan. Overleg uw schenkplannen daarom altijd eerst met een gecertificeerd financieel planner met het keurmerk FFP CFP. Die vertelt u graag meer over de mogelijkheden die u heeft om een deel van uw vermogen op een fiscaalvriendelijke manier naar uw kinderen te laten overgaan zonder uw toekomst daarbij uit het oog te verliezen.

Op papier schenken aan kinderen.

Ook als u niet over vrij kapitaal beschikt, kunt u schenken aan kinderen. Dat kan met een zogenaamde schenking op papier. Die kan later worden vereffend met bijvoorbeeld uw nalatenschap. U moet dan wel elk jaar een rentevergoeding betalen aan de begunstigde. Of deze mogelijkheid interessant is voor u, is een lastige rekensom. Voor een schenking op papier moet u namelijk een notariële akte laten opstellen met de kosten van dien.

Wel of niet -belastingvrij- schenken aan kinderen is dus vooral een zaak van zorgvuldige financiële planning. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen, zijn:

Moet u wel schenken aan kinderen en zo ja, hoeveel en hoe vaak?

Wat wilt u bereiken met schenken aan kinderen?

Hebben de begunstigden het wel echt nodig en -als er sprake is van een bijstandssituatie- wat zijn dan de risico’s dat het geld in de gemeenschapskas verdwijnt?

In het geval van niet belastingvrij schenken: wie betaalt de fiscus?

Ik adviseer u er graag over.

Uw kinderen financieel helpen bij hun koopwoning.

Wilt u uw kinderen financieel helpen bij hun koopwoning? Dan zijn er veel mogelijkheden, waaronder fiscaalvriendelijke oplossingen.

U kunt uw kinderen bijvoorbeeld een bedrag belastingvrij schenken. Zijn uw kinderen tussen 18 en 40 jaar , dan mag u hen voor de aankoop van een koopwoning standaard éénmalig een bedrag van € 100.000 schenken zonder dat de fiscus daar belasting over heft.

Het hoeft daarbij overigens niet om een eerste koopwoning te gaan. De belastingdienst kijkt enkel naar de leeftijd van uw kinderen en controleert of u niet eerder van de mogelijkheid gebruik hebt gemaakt.

Lenen aan kinderen voor de koopwoning.

U kunt er ook voor kiezen om uw kinderen geld te lenen voor de aanschaf van hun koopwoning uit uw spaargeld of middels de overwaarde van uw eigen huis.

Het eerste scenario kan interessant zijn om het rendement op uw eigen vermogen te vergroten. De spaarrente is veel lager dan de hypotheekrente. Als u uw kinderen een hypotheeklening verstrekt voor hun koopwoning, kunt u hierop meer rendement maken. Voor de kinderen maakt het geen verschil, omdat ze ook deze rente gewoon als hypotheekrente kunnen aftrekken.

In het tweede scenario is sprake van een financieel neutrale situatie. U betaalt hypotheekrente, die uw kinderen op hun beurt weer aan u vergoeden. In beide gevallen is het wel verstandig om een hypothecaire inschrijving op de woning van het kind te nemen.

Andere mogelijkheden om kinderen te helpen bij hun koopwoning.

Een andere mogelijkheid is het zogenaamde ‘kasrondje’. U leent uw kinderen geld, vraagt daarover rente en schenkt de rente weer terug. Zolang u binnen het bedrag van € 5.320 per jaar blijft, wordt ook over deze schenking geen belasting geheven. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om mede-eigenaar van hun koopwoning worden. Of het huis zelf kopen en het aan uw kinderen verhuren.

Garant staan.

Als ouder(s) kunt u ook garant staan voor het huis van uw kind. Deze ‘hoofdelijke garantie’ betekent dat u borg staat voor het betalen van de hypotheeklasten. In de praktijk komt het erop neer dat de bank bij u zal aankloppen wanneer uw kind een betalingsachterstand heeft. Aan hoofdelijke garantie zijn wel voorwaarden verbonden, die van hypotheek tot hypotheek kunnen verschillen. Goed advies is daarom belangrijk.

Ook als u uw kinderen wilt helpen bij het kopen van een huis, is het daarom verstandig om mij als gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk in te schakelen. Ik help u bij het kiezen van de beste optie voor uw situatie.

Deze verruimde vrijstelling van de schenkbelasting bij de koopwoning is niet alleen van toepassing op uw kinderen maar op ieder persoon van 18 tot 40 jr.